is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK,

houding inzonderheid door den Heer JE. Mackay, bij de discussies in de Kamer aangenomen, zou een geschikt onderwerp zijn voor een afzonderlijke studie. Ik geloof niet, dat iemand daardoor tot de slotsom zou komen, dat deze oud-minister een groot staatsman is.

De Standaard moet dan nu een keus doen uit de leden der antirevolutionaire club, en die leden ajelve moeten positie nemen tegenover de Standaard. De „Deputaten" komen samen, en de vraag moet door hen worden uitgemaakt: wie zal zegevieren: Dr. Kuyper, of de Heer de Savornin Lohman ?

Wij deelen hier in zijn geheel het merkwaardige stuk mede, dat op de vergadering der Deputaten zeker niet zal kunnen ter zijde gesteld worden, en dat zeker ook wel eenige sensatie zal verwekken in de kiesvereenigingen, waaraan het gericht is. Wij deelen het in zijn geheel mede.

De Standaard gaf in haar nummer van 22 Maart het volgende „advies": „In elke kiesvereeniging zal zoo goed als uitsluitend de meerderheid moeten beslissen, of men een candidaat wil kiezen, die Tak's plannen meent te moeten verijdelen, of die ze tracht te bevorderen."

Om de kiesvereenigingen in staat te stellen zich dien wenk ten nutte te maken, wenschen ondergeteekenden, allen oud-Kamerleden, openlijk en rond te verklaren hoe zij staan tegenover „Tak's plannen."

Die plannen zijn omschreven in de artikelen 3 en 4 van het door den heer Tak ingediende wetsontwerp ter regeling van de kiesbevoegdheid voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten.

Het staat vast dat, wie „Tak's plannen bevorderen" wil, beide artikelen ongewijzigd moet aannemen.

Immers is de Tweede Kamer drie weken achtereen bezig geweest om te beproeven of van het stelsel van den heer Tak van Poortvliet iets dragelijks ware te maken.