is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

„Friesland heeft eene roeping, (rij zegt: Wij Friezen knielen alleen voor God. Dit is logen. Gij ligt geknield voor de Synode met den strop om den hals. Zal dat zoo blijven? Ik verwacht van u betere dingen."

Alzoo sprak 20 December 1886 te Sneek Dr. Hoedemaker. En dezen oproerprediker ziet men nu weêr optreden als mede-stichter van een vereeniging van Ned. Herv. predikanten? Waar zijn toch tegenwoordig de karakters? Br. J. G. Verhoeff behoort bij dit gezelschap van bejaarde confessioneelen niet. Zal hij genoegen beleven aan de jongere confessioneelen? Wij gelooven het niet.

Wij noemen hier geen namen, want zij zijn alle weken te vinden in de nieuwsbladen onder de rubriek: kerknieuws. Dit hebben zij, dat zij de Gezangen haten , dat zij de menschen bang maken voor het H. Avondmaal, dat zij gedurig spreken over de predestinatie, en meestal slechte pastores zijn.

Brengt hen bij elkander in een vereeniging, en gij helpt een nieuwe afscheiding voorbereiden. Wilt gij dat niet, waartoe dan zulk „een pot met doornen" te vuur gezet?

Hoe de Synode zelve reeds een schrede zette op den weg eener geleidelijke reorganisatie van ons kerkbestuur kan blijken uit de Handelingen, maar het is ook „confessioneel" van die Handelingen geen kennis te nemen. Gelukt het Broeder Verhoeff op de eerste vergadering der Confessioneelen een besluit uit te lokken, om niet weêr samen te komen, dan zal ons dat verblijden. Wordt dat niet besloten, dan hopen wij, dat de aanwezige predikanten zich onthouden zullen van alle groote woorden en van het nemen van besluiten, die een zekere gisting verwekken, en dat in een tijd, die zoozeer behoefte heeft aan kalmte.