is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN MACHTIG MAN, DIE ERNSTIG BEZORGD WAS OTIR

zijde brengen; en dit gelukt, daar de jongeling zich voordoet als den vijand van Antonius, zoo als hij dit voor 't oogenblik ook is, maar in een anderen zin dan men het te Rome opvatte. Hij heeft weldra 3000, kort daarop 10000 veteranen onder zijn bevel, die 't echter moeite kost bijeen te houden, waar hij met den senaat tegen Antonius gaat handelen. Ook voor deze taak is Octavianus berekend. Den titel van propraetor, die hem zijne soldaten willen geven, slaat hij af. Waarom ? hij zelf zegt het aan de officieren: „Gij ziet, dat de senaat zich mij gunstig betoont, niet omdat hij mij verkiest boven Antonius, maar omdat hij dezen meer vreest. Laten wij dit vertrouwen gaande houden. Hij zal mij weldra den titel geven, dien het leger mij schenken wil, en ik zal bij 't verdienstelijke dezer weigering, nog het voorrecht hebben, dat ik op wettiger wijze met het gezag bekleed word." Steunende op Octavianus, begint de Senaat den strijd tegen Antonius. Octavianus trekt zelf met de beide consuls, als propraetor, tegen Antonius op; in de gevechten die om Mutina geleverd worden, komen beide consuls, Pansa en Hirtius, om, maar blijft de overwinning aan de zijde van de vijanden van Antonius. Deze, intusschen tot vijand des vaderlands verklaard, vlucht, en Brutus, de verdediger van Mutina zit hem na, met de troepen van den Senaat. Octavianus blijft rustig en houdt zijne troepen bij zich, laat zelfs toe dat Antonius versterking krijgt van 3 legioenen onder Ventidius; want Antonius moet nog niet machteloos geworden zijn, zal hij, Octavianus, verkrijgen wat hij wenscht. Dat men intusschen in Rome, als blind voor de omstandigheden, hem geheel als 't ware ignoreert, aan den door hem en de consuls bevrijden Brutus alle eer en hulde toekent, moge hem voor een oogenbliek grieven; meer kan het niet: alleen hem versterken in zijn rol. Ofschoon nauwe-