is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAGEN OVER BIJBELCRITIEK.

en verwezenlijkt heeft, den Heer der Gemeente, Jezus Christus."

Zooals u bekend is staat niet, gelijk onder het Nieuwe Verbond, het persoonlijke in het Oude op den voorgrond. Altijd blijft Israël, zij het ook in zijn kern of in zijne voornaamste vertegenwoordigers, de drager der Godsopenbaring. Hieruit volgt dat het voor de Boeken des O. V. niet, gelijk voor die des N. V., de hoofdzaak is wie de schrijvers zijn. Het doet er dan ook niets toe, wanneer de kritiek mocht vaststellen, gelijk bij W., dat geen enkel boek des O. V. geschreven is door den man, wiens naam het draagt in den Kanon. Het blijkt uit alle onderzoekingen, dat de redacteurs met groote nauwgezetheid van geweten zijn te werk gegaan bij de samenstelling. Zij hebben oudere geschriftenjbetreffende historische feiten of Godspraken zeer vaak in extenso in hunne boeken opgenomen, benevens geslachtslijsten en aanteekeningen van wetten en priesterlijke voorschriften. Met het opsporen van die oorspronkelijke geschriften en bestanddeelen onzer O. T. Bijbelboeken heeft de kritiek zich bezig te honden. Daarmede wordt de Bijbel nog niet uiteengerafeld, maar zijn eigenlijke inhoud eerst goedgekend en bijv. het aantreffen van doubletten en gelijkluidende plaatsen verklaard.

Ook F. Delitzsch, Dillmann en andere als positief bekende geleerden, die de hypothese omtrent het onstaan van het O. T. van Beuss-Graf-Kuenen verworpen hebben, erkennen toch allen dat wij in den tegenwoordigen vorm dier boeken eene eindredactie hebben (zie de door mij in 1883 vertaalde Kritische Studiën over de vijf boeken van Mozes door Dr. F. Delitzsch).

Ik voor mij weet niet wat er tegen de in hoofdzaak volkomen juiste schets van de Letterkunde des O. V. naar de tijdsorde van haar ontstaan en van de geschiedenis