is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

spreidt over de aarde, maar het sneeuwde bloesems, en de Meimaand vindt gouden regen en seringen, vindt den doorn die haar naam draagt, reeds bijna uitgebloeid. Inderdaad, April doet wat hij wil.

Op staatkundig gebied hebben wij in ons vaderland ook dingen zien gebeuren, waarvan men zou geneigd zijn te zeggen: ze kunnen alleen gebeuren in April.

De verkiezing van leden voor de Tweede Kamer heeft het gansche land in rep en roer gebracht. Wie telt al de spreekbeurten, die zijn vervuld; al de exemplaren van verkiezingscouranten, van strooibilletten, van dagen weekbladen, die in milden overvloed over ons zijn uitgestort? Ik durf niet zeggen, hoeveel vierkante meters oppervlakte zijn bedekt geworden met reusachtige aanplakbilletten, en hoeveel arbeidsloon al het „smoutwerk" wel moet hebben gekost. Liep men ergens, waar geen schel gekleurde billetten uw aandacht trokken, dan kwamen u mannen tegenwandelen, die een bord omhoog hielden, waarop de namen van H H. candidaten met in het oog vallende letters te lezen stonden. Daar was geen plaats, geen plechtigheid, geen feest zoo heilig, of de verkiezing werd er besproken, zacht of luide; ben ik er niet getuige er van geweest, dat op een vroolijke bruiloft, dat op een deftige vergadering van predikanten, gedurig de uitslag der stemmingen een oogenblik elk ander onderwerp, elk ander gesprek op zijde wist te dringen?

Hiermeê zeggen wij niet, dat adle kiezers getoond hebben belang te stellen in deze toch zoo gewichtige stemming. Duizenden zijn thuis gebleven. Ook is ons niet gebleken dat zij, aan wie men het kiesrecht nu schenken wilde, met innig verlangen naar dat geschenk uitzien. Hoe velen hunner wisten niet eenmaal, hoe voor hen gestreden werd, daar zij geen couranten lezen, of indien zij er een lezen, toch niet begrepen, wat een