is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIBM0ORAPHI3CH ALBUM.

de Schepper aller dingen is;" op bl. 44 wordt gezegd: „De naar Gods beeld geschapen mensch (Gen. ] : 27) was in den staat der rechtheid. Staat der rechtheid is die toestand, waarin verstand, hart en wil ouder God staan." Dit is in strijd met de Schrift. Mag men (zie bl. 56) spreken van „Grieksch-Katholieken?" De Paus is met onfeilbaar verklaard „sedert 1870", maar in 1870; volgens de nu geldende leer der R. C. Kerk is de paus altijd onfeilbaar geweest. Het derde onzer formulieren van eenigheid zijn niet (zie bl. 60) „de vijf punten tegen de Remonstranten," maar de vijf dordsche leerregels.

Een ernstige grief moeten wij er den schrijver van maken, dat hij zijn bedoeling dikwerf zoo duister en zoo onnauwkeurig uitdrukt. Zoo lezen wij op bl. 60:

„Kunnen de belijdenisschriften nog in ander opzicht nuttig zijn?

Ja, 1. Zij kunnen een waarborg zijn voor den Staat.

Deze weet dan, wat hij heeft aan zijne belijders."

De bedoeling is natuurlijk, dat de Staat waarborgen heeft, niet dat zijn belijders (want wie zijn dat?) maar de leden van een kerkgenootschap geen dingen zullen leere, die o. a. gevaarlijk zijn voor zedelijkheid en orde.

Ik vermoed, dat in den Confessioneelen kring vele van de door mij hier uitgesproken bedenkingen gedeeld zullen worden. Het zou mij leed doen, indien zulks niet geschiedde. In een dogmatische gedachtenwisseling zullen wij hier niet treden. Wij zouden dan niet alleen menig geschilpunt, maar ook menige verkeerde voorstelling moeten aanwijzen. Uiterst gebrekkig is bijv. de beschrijving van het belang, dat wij bij 's Heeren drievuldig ambt hebben. Maar zulk een gedachtenwisseling zou ons hier te ver voeren. Om het hier gezegde hebben wij geen vrijmoedigheid , om dit boeksken aan te bevelen.

A. W. B.