is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROTESTANTSCHE GODSDIENSTIGE

De godsdienstige literatuur heeft dan ook niet de zuivertheolcgische werken op het oog, maar die geschriften, die invloed hebben gehad op het godsdienstig leven van het volk, omdat zij de evangelie-waarheid brachten in een vorm, waardoor zij voor het volk tastbaar en toegankelijk werd. Wij denken aan gebeden-boeken; aan geschriften, die zich richten totkranken, bekommerden, lijdenden; aan populaire verklaringen van de H. Schriften ; aan leerredenen; aan werken, ingericht met het oog op' den huiselijken godsdienst, en dergelijken.

Het moet inzonderheid jeugdigen predikers aanbevolen worden, met deze „oude schrijvers", althans met de besten onder hen kennis te maken. Op stijl en woordenkeus kan dit van gewenschten invloed zijn. Ook voor het eigen geestelijk leven der predikanten kan het zijn nut hebben, deze oude, kern-gezonde schrijvers te lezen, al is hun wijze van zich uit te drukken soms omslachtig en gekunsteld. Er staan andere goede eigenschappen tegenover en veel (gelukkig niet alles) van hetgeen een nieuwere tijd aanbiedt, is met het oude vergeleken lichte spijze.

In den tijd, die onmiddelijk aan de Hervorming vooraf ging, bloeide een rijke godsdienstige volksliteratuur. In Duitschland wees o. a. daarop Herzog in zijn Kerkgeschiedenis, en voora/l de ultramontaan Janssen in zijn „Gesch. des deutschen Volkes" Bd. I. Gelijk men weet, heeft in ons land inzonderheid prof. W. Moll, in zijn Johannes Brugman, en in andere werken ook de aandacht gevestigd op de godsdienstige literatuur aan den vooravond der Hervorming in ons land. Postillen, Mariapsalters, Passionaliën, Biechtboekjes, Hofkens (Hortulus) en Paradijzen der ziel, Gebeden- en Sterfboekskens komen dikwerf voor.

De mystiek had haar uitnemende tolken in Tauler,