is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS DAT „HISTORISCHE KRITIEK?"

brieven zal het ons niet geven, al blijft het aan de andere zijde waar, dat ons geloof in den opgewekten Christus mede een gevolg is van het buigen voor de macht der historie, van het gehoorzamen aan het gezag, waarmede een man als Paulus optreedt, als hij ons toeroept: „houdt in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de dooden is opgewekt!" „De geschiedenis, die onze evangelieën verhalen," zegt Fairbairn, „kan slechts begrepen worden door den persoon te begrijpen, wiens geschiedenis zij is, en hoe meer wij Hem en zijne werking in en op den mensch nagaan, des te meer zullen wij zien, dat zijne geschiedenis, hoe buitengewoon en wonderbaar ook voor ons, bij Hem volkomen past en de rechte belichaming en uitdrukking is van zijn geest en macht. Kennis van Christus is de beste kritiek der Evangelische geschiedenis." — De wonderen van 's Heeren leven zijn volkomen in overeenstemming met Hem, die het grootste wonder in de wereldgeschiedenis is. Maar dat groote wonder in de wereldgeschiedenis is het eenige, wat aan het hart des menschen vrede , blijdschap en kracht kan schenken. Ons hart blijft zich zeiven een raadsel, zoolang dat wonder niet is verklaard. De mensch leert eerst recht zich zeiven begrijpen, leert den ernst van de stem zijns gewetens, de diepe behoeften van zyn hart aan vrede en geluk eerst dan recht kennen, wanneer hij gelooft in den Zone Gods, die mensch werd om ons kinderen Gods te kunnen maken. De ziel des menschen leeft het meest natuurlijke leven, zoodra zij den Christus Gods heeft gevonden. Het beeld van dien Christus mag zij zoeken in de evangelieën, die ons dat beeld teekenen als eene eenheid, als het beeld van Hem, die al de vermogens, de krachten en gaven van ons geestelijk leven tot harmonische eenheid weet te brengen door ze te richten op God, uit wien alle dingen zijn. Dat geloof opent het

50