is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB ZEKDIKG IK HET LIED.

kenmerk, weerklank gelijk onze stem haar echo vindt in het woud. Elk waarachtig lied maakt veroveringen, sleept meê, ontroert, bezielt, en wat eerst door één enkele werd gezongen, wordt weldra door duizenden aangeheven; en lang nadat de dichter is gestorven, verneemt gij nog zijn lied, onsterfelijk als het gejubel van den leeuwerik, of als het geruisch der eeuwig-wentelende zee.

Zietdaar u gezegd wat een lied is. Het is een gedicht, dat wil gezongen worden , dat opwelt zonder dwang uit des dichters hart, en dat klank en uiting geeft aan hetgeen duizenden gevoelen en denken.

Nu wil ik tot u spreken over de Zending en het lied, en splits hetgeen ik zeggen wil in drie deelen. Eerst wijs ik u op het lied, dat de Zending vindt; dan op het lied, dat de Zending brengt; en eindelijk op het lied, dat de Zending leert.

Allereerst dan een woord over het lied, dat de Zending vindt.

Alle volken zingen. Het is reeds veel meer dan 100 jaar geleden, dat de groote Herder, onder den invloed van de pas verschenen zangen van Ossian, uitgaf zijn Stimmen der Völker in Liedern1). Hij zegt daar o. a. „Alle onbeschaafde volken zingen en handelen; wat zij handelen zingen zij — en zij zingen hun handeling. Hun gezangen zijn het volks-archief, de schat hunner wetenschap en religie, hunner theogonie en hunner kosmogonie, der daden van hun vaderen en der gebeurtenissen uit de geschiedenis, afdruk van hun hart, beeld van hun huiselijk leven in lief en leed, bij de huwelijkssponde en bij bet graf!"

Herder heeft bier gedacht, zooals uit zijn woorden

1) Zie Herder's Sammtl. Werke (Uitgave van Cotta) Th. XVI S. 52.