is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

Wij hebben geen bevelen te geven, en hebben ook geen 'bepaalde personen op het oog. Ook drukken wij hier niet een gevoelen uit, dat bij ons alleen opkwam. Neen, het werd ons voorgehouden door patroons en werklieden , en wij namen de vrijheid, het aan de ernstige overweging van vermogende lezers aan te bieden.

Wat wij in de vorige Kroniek hebben geschreven over den leerstoel van den h. Thomas Aquinas te Amsterdam, heeft den toorn gaande gemaakt van Dr. Schaepman. In zijn dagblad, het Centrum, heeft hij zijn boos gemoed lucht gegeven. Wij hebben in het weekblad de Vaderlander een en ander tegen hem aangevoerd tot ons verweer.

De toon, waarop Dr. S. ons kastijdde, was die van hoon en spot. Wij zullen ons dat getroosten, endenken erbij: indien er niets aan was van hetgeen wij aanvoerden, zou de geestrijke ultramontaan er niet zoo terstond en zoo vinnig tegen opkomen.

Als zoo velen slapen, van wier slaap men partij wil trekken, is het zeer onaangenaam, wanneer iemand alarm roept.

Ik geloof nu eenmaal niet aan de onbaatzuchtigheid der liefde van de roomsche kerk voor vrijheid en voor wijsbegeerte. Rome heeft de vrijheid lief, waar het in de minderheid is, waar het van de vrijheid partij kan trekken; waar het zich met lofzangen op de vrijheid aangenaam weet te maken in de oogen van hen, die zij op 't oogenblik van noode heeft. Het schijnt, dat de verordeningen der Amsterdamsche gemeente-universiteit veroorloven dat een macht, welke geheel buiten de universiteit staat, met goedvinden van curatoren een hoogleeraar op doet treden, die over een of ander onderwerp hooger onderwijs zal geven.

52