is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE CHRISTELIJKE SOCIALE UNIE.

paald wordt door het bij uitstek mislukken van eenige of al de andere. Voor het grootste gedeelte is het verband tusschen rijkdom en liefdadigheid, tusschen ledigheid en werken in het algemeen belang, onzeker en sporadisch. De in het oog loopende voorbeelden van dat verband, altijd aanwezig in de Engelsche maatschappij en misschien nooit zoo veelvuldig als op dit oogenblik, mogen het algemeen feit bedekken, maar kunnen het niet veranderen of te niet doen. Tegen deze droevige maatschappelijke zelfzucht is het Christelijke Socialisme eene ernstige beschuldiging, en tot heden rechtvaardigt het zich zelf bij het ontwaakte maatschappelijke geweten, als zijnde in het algemeen eene beweging strevende naar rechtvaardigheid, hoe verkeerd ook zijne voorstellen , en , wij mogen er bij voegen, hoe verdacht ook de omgeving van sommige van zijn uiterste leden mogen zijn. Het bezit de eigenaardige betoovering, die aan elke soort Socialisme kleeft. Zijne algemeene invloed op de Kerk zal niet ten eenenmale nadeelig zijn. Hoe onbetwistbaar waar het zij, dat het verdedigen van democratische politiek, enkel omdat ze democratisch is, even onredelijk is als onchristelijk, het is niet minder waar, dat er vele invloeden hebben gewerkt en nog werken, die strekken om de geestelijkheid blind te maken voor de innerlijke rechtvaardigheid van vele democratische wenschen en hen zoo bedenkelijk vervreemden van hunne kudde. Al is een populair karakter niet voldoende om eene staatkunde te wettigen, ze behoeft er toch zeker niet om veroordeeld te worden; en toch ; wie, die de geschiedenis van de Engelsche Kerk na de Reformatie bestudeerd heeft, zal ontkennen, dat in het algemeen een anti-populair vooroordeel in de gelederen der geestelijken is doorgedrongen?

De Christelijke Socialisten eischen van de Kerk openhartige sympathie voor de wenschen van het volk. Tot