is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUISTERNIS EN DAGERAAD.

Beiden zijn zeer geneigd tot het bezigen van donkere kleuren; de historieschrijver doet bijna niets dan aanklagen en heeft geen oog voor de heldere partijen in het tooneel, dat hij ons voor den geest stelt; de dichter leeft van satyre en declameert echt rhetorisch tegen de ondeugd van den keizertijd, terwijl hij zelf zich den weg ter waardeering heeft afgesneden door zich te plaatsen op het standpunt der oude republiek.

Doch ik mag niet te ver afdwalen, schoon zoo straks duidelijk zal worden, waarom ik mij deze uitweiding veroorloofde; ik heb mij voorgenomen de aandacht te vestigen op het schoone en belangrijke boek van Farrar, waarvan de titel hierboven is afgedrukt en een Hollandsche vertaling ') onlangs is verschenen met denzelfden titel, als dit opstel draagt. Daartoe ga ik dan thans over.

Een nieuw boek over Nero dus, en wel van de hand van den bekenden Engelschen prediker, die aan grondige geleerdheid niet alleen aangenamen verhaaltrant, maar ook rijke verbeeldingskracht paart. Een boek op wetenschappelijke basis, maar geschreven voor het beschaafd publiek. Geen historische roman, tenzij dan dat men meer nadruk dan gewoonlijk legge op het bijvoegelijk naamwoord, maar wel een aaneengeschakeld verhaal, waarin de verschillende gebeurtenissen op het groote wereldtooneel gegroepeerd worden om enkele hoofdpersonen, wier geschiedenis grootendeels is gefingeerd, zoodat haast enkel de naam als historisch overblijft. Eindelijk een boek, geschreven met een bepaald doel, waaraan geschiedenis en kunst zijn ondergeschikt gemaakt, maar

I) Door deze vertaling ia de aandacht ten onzent op het boek gevestigd, dat echter in de eerste uitgave reeds in 1891 verscheen en sinds dien tijd meermalen in Engelaud werd herdrukt,