is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SOCIALISME.

is met de Christelijke, zonder nogtans aan deze ontleend of door haar gewerkt te zijn J)?

Deze vraag zou met eene wedervraag kunnen bejegend worden, n.1. deze: Bestaat er waar geloof?

Het antwoord op die vraag zal wel niet anders dan bevestigend kunnen zijn; daar men toch niet kan aannemen, dat God aan den mensch een zin zou geschonken hebben, die niet vatbaar en geschikt is om te onderkennen en in zich op te nemen wat waar is en alzoo in het bezit der waarheid te komen.

Wat nu geldt voor den zin des geloofs geldt ook voor den zin der rede of voor het verstand.

Kan alzoo de mensch door middel van het geloof eene ware wereld- en levensbeschouwing erlangen, zoo kan hij dat ook door middel der rede en van het verstand, of, wat hetzelfde is, langs wetenschappelijken weg. Het object is voor beide, voor het geloof en'voor de rede,

1) In het artikel Tan Dr. J. A. Cramer luidende: Is dat „historische krxtiek Stemmen voor W. en V. Augustus 1894, spreekt de begaafde schrijver een scherpe veroordeeling uit over de door de modernen gehuldigde organische wereldbeschouwing. Doch m. i. ten onregte. Indien het Heelal geen organisme is, wat is het dan, en wat heeft Gods wezen dan voortgebragt? Iets ^organisch of iets ^georganiseerds: een chaos of een wettelooze warboel ? Indien evenwel het Heelal of de wereld een organisme n.1. Gods organisme is, hetwelk Hij voortbracht en beheerscht dan kan de logische beschouwing er van niet anders dan organisch zijn De fout der moder..e wereldbeschouwing ligt dan ook niet hierin dat haar voorstanders de Wereld voor een „organisch gewrocht" houdenmaar dat zij een belangrijk, ja het belangrijkste deel ervan, n 1. het geestelijk deel, buiten beschouwing laten en zelfs het bestaan er van geheel loochenen. Doch vooral hierin, dat, naar hunne meening. bedoeld gewrocht door of uit zich zelf geworden is; terwijl toch een organismus slechts het gewrocht van een wezen kan zijn, onverschillig of dat bet wezen is van een bakterie, of van een mensch. of van een wereldgodheid of van den Q-od des Heelals; dus in miskennine van het oorzakelijke Wezen Overigens breng ik alle hulde aan 's schrijvers oordeel over de historische kritiek" van Prof. Brandt en zijne behandeling van het onderwerp.