is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERPLICHT HULPPREDIKERSCHAP.

dikant op die wijze al het werk, of bijna al het werk dat hij zelf behoorde te doen, kunnen leggen op de schouders van zijn „hulpprediker", zonder hem daarvoor eenige vergoeding schuldig te zijn, ja daarbij misschien nog tevens kostgeld eischend voor den jongen man, die allicht bij zijn „patroon" (als ik het zoo mag noemen) in de kost zou zijn. Als het halfjaar van den éénen proponent verstreken was, zou een ander hem kunnen vervangen. En zoo zou zulk een hulppredikerschap eenvoudig de traagheid van zulke voorgangers stijven.

Aan den anderen kant zou een proponent, die zich dat hulppredikerschap gemaklijk wilde maken, zeer goed met den eenen of anderen vriend onder de predikanten eene afspraak kunnen maken, en, onder de leuze van hulpprediker, een half jaar logeeren bij zijn vriend, hem nu en dan eens vergezellend bij zijne bezoeken, een enkele maal eens voor hem preêkend, en het zich in het algemeen aangenaam makende; en toch zoo hij een getuigschrift van een predikant kunnen overleggen van gedurende dien tijd „hulpprediker" te zijn geweest.

Verder bestond er gevaar, dat even als nu de proponenten met de beroepen als bestormd worden, dan ook evenzoo vele aanvragen om hulpprediker te worden, tot hen komen zouden, en zij in een bijna gelijke positie zouden geraken wat de keuze betreft, als thans. Allicht zouden dan de gemeenten, die het gemaklijkst te bearbeiden waren , die het dichtst bij de groote steden liggen, of waar men familie of kennis had, den voorkeur hebben. En het zou hoogstwaarschijnlijk zijn, dat vele gemeenten, waar een hulpprediker zeer noodig was, toch er geen konden krijgen, terwijl andere plaatsen, die het minder noodig hadden, gemaklijker zouden voorzien worden.

Met het oog op deze bezwaren komt het mij voor, dat de keuze van den hulpprediker niet bij de predi-