is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgave van KEMINK & ZOON, over de Domkerk, te Utrecht.

EDNA LYALL, WIJ BEIDEN. Een verhaal uit den hedendaagschen tijd. Prijs Ing. /' 3.25, Geb. f 3.75.

Met heel veel belangstelling hebben we dit boekdeel, dat met flinke, duidelijke letter gedrukt is, welke het oog iu het geheel niet vermoeit, gelezen.

Het verhaal is van het begin tot het einde zeer boeiend en op verdienstelijke wijze in onze taal overgezet. Het is de geschiedenis eener liefhebbende dochter, die, na opgevoed te zijn in een ougeloovige omgeving, eindelijk tot de erkenning der goddelijke waarheden komt. Hoewel baar vader de dwalingen van bet ongeloof blijft aanhangen en daarin ten laatste als slachtoffer van den aanval van een dweper sterft, verliest zij geen oogenblik de kinderlijke liefde uit bet oog, al mag het haar niet gelukken de gedachten haars vaders in andere richting te leiden. Op treffende wijze wordt geschilderd, hoe de heldin zwaren strijd te voeren heeft om aan de eenmaal opgevatte meeningen getrouw te blijven, hoe van den eenen kant de partijgenooten haars vaders en van andere zijde onverschilligheid en onbekendheid haar pogen weer van den goeden weg af te voeren. De liefde tusschen vader en dochter vormt mede een der lichtpunten in het boek. De uitgevers zorgden, zooals wij reeds schreven, voor duidelijken druk, en overigens ook voor een passend uiterlijk.

Dagblad van Z.-Holland en 's Gravenhage van 2 Dec. '91.

Vervolg op Donovan. Men weet dat in deze beide boeken van Edna Lyall een merkwaardig verschijusel uit de (engelsche) beschaafde wereld bet thema is; namelijk de pogingen, door overtuigde atheïsten aangewend om voor hun atheïsme paganda te maken. Men kan niet ontkennen dat Luke Raeburn, de atheïst, in boek eigenlijk de mooie rol beeft; men kan vragen of zijn beeld niet wat geflatteerd is; men kan zelfs verder gaan en vragen of dit boek een bepaald christelijk, boek is, — maar men moet toegeven dat het aan „christenen" veel goed kan doen. Veel goed'. Want het kan hun de oogen openen voor velerlei liefdeloosheid en hardheid waaraan somtijds dusgenoemde „ongeloovigen" bloot staan in christelijk-genaamde kringen; en het kan doen zien hoe alle argumenten voor bet christendom van nul of geener waarde zijn, zoolang de christenen zelveu ongezind tot vergeving zijn, hoogmoedig, onrechtvaardig en hard. — Of dan alle christenen in deze boeken zoo zijn? Gelukkig niet. — En het is geen geringe deugd dat, terwijl zij het karakter van Raeburn volhoudt, daartegenover enkele christenen staan, denk aan Charles Osmond en zijn zoon Brian, die van alle zijden kunnen bekeken worden.

E. v. Gn. Gildemeesteb in de Haagsche Kerkl. van 21/XI '91

Wij heiden is een onderhoudend geschreven, goed, leerzaam boek, waarin diepe en ernstige gedachten liggen opgesloten en karakterschilderingen voorkomen , die even waar als met fijne trekken worden uitgewerkt.

De overgang van Erika was voor haar vader in de eerste oogenblikken een pijnlijke slag, maar daar de harten van vader en kind door een sterken liefdeband vereenigd waren, gaven beiden het bewijs, dat, waar echte liefde heerscht, verschillende opvatting van denkbeelden geene scheiding behoeft te maken.

Wij kunnen, om niet te uitvoerig te worden, van de vele andere personen en toestanden, die in dit dramatisch eindigend verhaal voorkomen en in betrekking staan tot de hoofdgedachte in het werk, geene melding maken, maar wel kunnen wij bet boek dringend ter lezing aanbevelen, omdat het ons niet alleen aantoont, wat de liefde vermag, maar ook, omdat het kan medewerken tot het weren van liefdelooze onverdraagzaamheid. Tijdspiegel Febr. '91.