is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERGILIUS EN DE SIBTLLÈ.

gebergte, waaruit zij in overoude tijden soms plotseling onder het volk te voorschijn was getreden, om in een toestand van wilde geestvervoering aan de ontstelde menigte in duistere orakeltaal den wil der goden en de lotsbestemming hunner stad tot in lengte van dagen te openbaren. Soms was het gelukt haar wilde liederen op te vangen en neer te schrijven, en steden die in 'tbezit waren van zulke orakelspreuken , bewaarden die naijverig als hun kostbaarst kleinood. Waren er meer Sibyllen geweest of slechts één? Men wist het niet, maar daar in het spraakgebruik altijd slechts de Sibylle genoemd werd, en niemand gaarne afstand wilde doen van de meening dat zijn Sibylle de Sibylle was, zoo legde men zich neer bij de gissing dat de Sibylle, die immers zeer lang geleefd had, nu eens hier dan weder daar was opgetreden en hare orakels had achtergelaten. Eén stad moest dan echter haar moederstad zijn, en vrij algemeen was men geneigd de aanspraken van de stad Erythrae op de kust van Klein Azië op dien eeretitel te erkennen. Velen echter hielden vol, dat er verschillende Sibyllen waren geweest, en napluizende geleerden stelden vast, dat'tgeheele aantal tien bad bedragen, onder welke evenwel de Erythraeïsche zoo niet de oudste dan toch de voornaamste was. Wat haar leeftijd betreft, zoo stond vast, dat zij vóór den Trojaanschen oorlog geleefd had, dien zij immers in haar zangen voorspeld had; en daaruit had die onbeschaamde Homerus niet weinig versregels gestolen, zooals uit de stukken bleek.

In de geheele Grieksche wereld genoot de Sibylle een groote populariteit en onbepaald vertrouwen, maar wij hebben geen bewijs, dat haar orakels er ooit met staatsgezag zijn bekleed. Bij het groote publiek echter waren zij uitermate in trek. De Grieken zijn een goedhartig en gul volkje, altijd geneigd om elkaar wat op de mouw