is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERGHLIÜS EN DE SIBYLLE.

was, omdat godsdienst en politiek voor de Romeinen een en 't zelfde zijn, zoodat de eene niet kan misbruikt worden voor de andere. Veeleer echter verdienen zij den lof, dat zij den godsdienst voor zulk misbruik beschermd hebben, gelijk terstond in 'toog springt bijeen vergelijking met Grieksche toestanden. In den feilen partijstrijd, die bijna onafgebroken te Rome woedde, moet voor de Regeering, die uitsluitend over de Sibyllijnsche boeken te zeggen had, de verzoeking soms groot zijn geweest, om hare wenschen door t gezag der hoogvereerde Sibylle nadruk bij te zetten, en toch is er geen enkel spoor te vinden, dat de Sibyllijnsche boeken officieel ooit voor iets anders gebruikt zijn, dan om er recepten tegen prodigia of voorschriften omtrent den eeredienst aan te ontleenen.

Vandaar dan ook, dat men nimmer te Rome, althans in den goeden tijd, dien stroom van verdichte orakelen gezien heeft, die in Griekenland zooveel onrust veroorzaakte. Zoodra de regeering er de lucht van kreeg, dat nieuwe orakels in omloop waren, liet zij ze confiskeeren en stelde ze in handen van de X mannen. Wanneer dezen zulks geraden vonden, verklaarden zij ze geheel of gedeeltelijk voor echt en namen ze in de officieele verzameling op en verbrandden de rest. Zoo werden in de dagen van den oorlog met Hannibal de profetieën van zekeren inheemschen profeet Marcius, die veel opgang maakten, omdat de slag bij Cannae er met naam en toenaam in voorspeld scheen, door de X mannen erkend d. w. z. onschadelijk gemaakt. Evenzoo geschiedde in 'tjaar 88 met de profetieën van zekere Etrurische nymf Vegone, en zoo kwam de Grieksche Sibylle met de Etrurische leer van de saecula, (waarover straks meer) in kennis.

Aldus groeide de verzameling langzamerhand aan en wel het meest door de toevoegselen der Commissie zelve,