is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERGILIUS ÈN DE SIBYLLE.

zooveel jongere zusters van Erythrae en Cumae en spreekt op smalenden toon van dien leugenprofeet, die den Trojaanschen oorlog bezongen heeft. Zij zelve is de ware Sibylle, de schoondochter van Noach en met hem in de ark gered, en die nog tien menschengeslachten daarna geleefd had, zoodat zij van den toren van Babel nog als ooggetuige kon verhalen. Een echte Sibylle toont zij zich daarin, dat hare verskunst van bedroevend slecht allooi is.

Eenig succes schijnen deze orakels toch wel gehad te hebben, althans een Chaldeeuwsche of Judeosche Sibylle komt later ook bij heide nsche schrijvers voor. Maar hoe dit zij, zeker is het, dat deze orakels onder de Alexandrijnsche Joden een hooge mate van populariteit genoten. Tot onzen spijt moeten wij er terstond bijvoegen, dat die populariteit op de Christenen overging. Het succes verblindde hen, en niet alleen dat zij in de Joodsche orakels bruikbare middelen van propaganda zagen, maar zij verrijkten ze ook met talrijke bijvoegsels van specifiek Christelijken inhoud, en componeerden ook zelf nieuwe orakels, waarin de geschiedenis van den Heer Jezus Christus en de voornaamste Christelijke dogma's, zooals de geboorte uit de maagd Maria, aan de Sibylle werden in den mond gelegd. Tot in de 3e eeuw na C. toe zijn dergelijke orakels vervaardigd, en nog in de 5e eeuw was er iemand, die ze belangrijk genoeg achtte om ze bijeen te verzamelen en met een voorrede voorzien uit te geven. Het is deze verzameling, in 14 boeken verdeeld, die wij thans nog bezitten. Het beroemdste stuk uit de gansche verzameling zijn 34 regels uit het 8ste boek, niet om hun inhoud, die tamelijk onbeduidend is, maar omdat de aanvangletters van iederen regel de woorden \v,7ovc Xpiïo-To: &sov •yloc TutyiP Uravpog (Jezus Christus, Gods Zoon, Heiland, kruis) vormen. Dus een acrostichon,