is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 31, 1894 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

programma van TEYLEB's enz.

doende te verklaren uit de inwendige onhvikkeling van den Godsdienst van Israël?"

Voorts wordt als nieuwe prijsvraag aangeboden ter beantwoording vóór 1 Januari 1826:

„Wat blijft er bij den tegenwoordigen stand der Nieuwtestamentische critiek historisch zeker aangaande de persoon en het leven van Jezus?

De prijs voor het best en voldoend gekeurd antwoord op deze vraagen bestaat in een gouden eerepenning, op den stempel des Genootschaps geslagen, ter innerlijke waarde van vierhonderd gulden.

De verhandelingen moeten in het Nederlandsch, Latijn, Fransch, Engelsch of Hoogduitsch, met eene Latynsche letter, vooral goed en leesbaar geschreven zijn. Ook moeten zij op den bepaalden tijd in haar geheel worden ingezonden, en geene antwoorden, waaraan eenig gedeelte bij de inlevering ontbreekt, zullen tot het dingen naar den gemelden eereprijs worden toegelaten. Alle ingezonden stukken blij von het eigendom des Genootschaps, dat de bekroonde, met of zonder vertaling, in zijne werken opneemt, zonder dat de schrijvers, anders dan met toestemming der Stichting, die mogen uitgeven. Ook behoudt het Genootschap aan zich het recht om van de niet bekroonde stukken zoodanig gebruik te maken als het raadzaam zal oordeelen, hetzij zonder of met vermelding van den naam des schrijvers; in het laatste geval echter niet zonder zijne toestemming. Ook worden geene afschriften van de niet-bekroonde stukken aan de schrijvers verleend dan ten hunnen koste. De in te zenden antwoorden moeten, zonder naam en alleen met eene spreuk onderteekend, verzegeld van een verzegeld briefje, dezelfde spreuk ten opschrift voerende en van binnen des schrijvers naam en woonplaats behelzende, gezonden worden aan het Fundatiehuis van wijlen den Heer P Tbyler van der Hulst te Haarlem.