is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TOENEMENDE VERVREEMDING VAN DE KERK.

Dr. Th. Brieger, een bekend hoogleeraar in de kerkgeschiedenis te Leipzig, heeft de hedendaagsche vervreemding van de kerk uit de geschiedenis willen toelichten. Want die vervreemding heeft een lange geschiedenis en is de vrucht van vele oorzaken uit vroegere dagen. De een begroet haar met blijdschap en de ander betreurt haar van harte. Is zij nu het noodzakelijk einde van een lang proces, of zijn er ook teekenen van een nieuw begin? De vraag is voor ons van gewicht; want, zooals Brieger terecht zegt, de Theologie van onzen tijd kent geen belangrijker taak, dan te arbeiden aan de beantwoording van de vraag naar de gronden der gewisheid van ons geloof; zij moet aanwijzen, hoe geloof en Woord Gods bij elkander behooren, niet als het voorgeschrevene en het voorschrift, maar als persoonlijk leven en de kracht Gods, waardoor het leven gewekt is, gevoed en onderhouden wordt; zij moet dus aanwijzen, hoe deze kracht Gods alleen dan een autoriteit voor het geloof zijn kan, wanneer het haar in het binnenste van zijn wezen als zoodaning ervaren heeft (Rom. 1 : 16. 1 Cor. 1 : 24). Ook de geschiedenis der kerk wordt op deze wijze van beteekenis voor de kennis van het geloof.