is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

zfoeh°eVefthff ^ Verm°eden hgt ™ de ha"d- En

::Jgtter zijn opvatting van vr«heid' «

steoe? Dat,Öden ^ W« Velen ™ °™ kleine steden Daar Zljn er onder, die een roemrijke geschie-

kXlen bde;-Meheel °ffdeelteliJk ^Jopt^ de kasteelen de sloten, eens door baanderheeren bewoond en een gkms van weelde en van roem verspreidendeover het stedeken, boven hetwelk zij zich verhieven.

Maar die onde geslachten stierven uit, of verarmden. De grachten groeiden dicht, de wallen werden gesloopt d torens werden afgebroken als maatregel van veiligheid, de poorten vielen onder de mokerslagen der met jelaars of worden in stand gehouden al! een meÏwaardigheid voor oudheidkenners - een soort opgezette leeuwen m een natuurhistorisch kabinet. En nièfalleen de kasteelen verdwijnen, maar ook de deftige heerenSeTV / kIe.-e.St6den «*™> "wij thans of drie' f , 7 bewoonba^ gemaakt voor twee

l oote Ir1;68' WWden Z« ^bvoken, die oude,

groote, geze]1 kamerg met geschil(Jerde beh

met groote schoorsteenen, met diepe, breede venster

buizer^ri^1 van reM*khede»>aie °nze

steden P Wer"611- 5° V™" ** ™™1 °nzer steden? Wel, iemand, die „kan wonen waar hij wil"

en menschen die goede scholen verlangen voor hun

a^rV/e-hTD ^ de Sr°°te «teden, waar men alles heef uit de eerste hand; waar men kan „uitgaan" naar hartelust waar men scholen heeft te kust en'tekeur

intelL?0 7°r,deniaan de kleine ^den de financieele en mtellectueele krachten onttrokken. Scholen van eenige beteekenis kunnen er zich niet staande houden, en van eoncurrentie met de Rijks Hoogere Burgerscholen kan