is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HYPOTHESE OF RESULTAAT?

volkshciligdom, resp. den Jerusalemsclien tempel wordt toegegeven. Doch daar valt de tempel, de harpen hangen weldra aan de wilgen van Babylons stroomen. Het volk is zonder offerdienst. Welnu de propheten hebben immers altijd geleerd, dat God geen offers vraagt dan van een gebroken geest. Moses heeft dus zeker maar om de hardigheid hunner harten ter voorkoming van erger, namelijk van afgoderij , een volksheiligdom ingesteld. Was het nu niet te wachten, dat de echte Jehovadienaars hierin de bevestiging zouden zien van der propheten woord omtrent het dienen van God zonder uitwendigen eerdienst, althans zonder volksheiligdom ? In de daad nu breekt aun het hart: zij zien het in, zij hebben gezondigd, zij zullen tot God wederkeeren. Eerlang ontfermt deze zich werkelijk over hen. Zij mogen wederkeeren naar hun land om daar hun God in geest en waarheid te dienen. En het eerst wat herbouwd wordt is de tempel, hoewel er geen ark was om er in te plaatsen. En het eerst wat hersteld wordt, is de door Moses slechts gedulde offerdienst. Ja, maar ziedaar de oplossing: intusschen is Ezechiel gekomen, en terwijl hij eenerzijds heeft aangedrongen op geestelijke vernieuwing in verband met zijne beloften omtrent een nieuw hart, heeft hij tegelijk in strijd met vroegere propheten gesproken van een nieuwen tempel en een uitvoerig geordenden tempeldienst. En nu, daar komen de Priesters op eens aandragen met een te voren geheel onbekende Mosaïsche priesterwet, waaruit blijkt dat Moses zelf in de woestijn niet alleen schoorvoetend offers bij een volksheiligdom verordend heeft maar den offerdienst en het priesterambt tot in de kleinste bijzonderheden geordend heeft, terwijl nu de nieuwe tempeldienst behoudens noodzakelijke wijzigingen met angstvallige nauwkeurigheid naar dat voorbeeld moet worden ingericht. Maar zoo vragen wij, had

9