is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TORST VAN INDIÈ.

Groote veroveringen heeft Mohammed gemaakt. Of hij echter daarom een groot veroveraar is geweest, indien zulk soort van menschen ooit groot kan zijn, is eene geheel andere vraag.

Dat hij met een leger van minstens 165,000 man geregelde troepen, en geholpen door het door den christenkanongieter Orban vervaardigde groote geschut, een stad innam, die door niet meer dan 9000 man (onder welke nog 3000 Latijnsche helpers waren) over eene lengte-uitgebreidheid van 5 uren gaans moest verdedigd worden, en waarin ontevredenheid, onwil, ja zeker verraad broedde, is geen groote krijgsmaudaad '). Den raad, een deel zijner schepen, over land naar de haven te voeren, had hij aan een Genuëes uit Galata te danken.

Hadden een Hunjad, een Corvinus, een Skauderbeg over het tiende te beschikken gehad, van wat Mohammed ten dienste stond, nimmer zouden zij voor hem het onderspit gedolven hebben. Ook geen Usan-Hassan, als deze het geschut had gekend. Maar de Mohametaan had te beschikken over krachten, die hem de Christenen, of gedwongen in zijne Janitzaren, of vrijwillig uit lage ij verzucht tegen mede-Christenen aanboden: had soldaten, geregelde en ongeregelde, die fatalisten waren en met buit van allerlei soort gepaaid en beloond werden; en de Christenen hielpen elkander niet, traden vaak als verraders van elkander op, hoopten daardoor eigen voordeel, handels- of landbezit, te verkrijgen; en de op last van den paus, voornamelijk door Predikheeren, gepreekte nieuwe kruistocht kon niets opleveren. Keizer Frederik III, de-

1) „Liever Turkseh dan Latijnsch (of Paapsch)!" riep men reeds in Konstantinopel. En die uitroep wordt bepaald aan Notaras den grootadmiraal in den mond gelegd. Was Gennadius niet een verrader? En was bet poortje bij Biaeherue bij ongeluk open gebleven?