is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK*

arbeiderspartij, dat door haar „program-commissie" is ontworpen.

I. Invoering van algemeen direct kiesrecht voor alle wetgevende lichamen, voor mannen en vrouwen die hun 20e jaar hebben bereikt, met geheime stemming. Vertegenwoordiging deiminderheden. De gekozenen zijn lasthebbers der kiezers.

Afschaffing der Eerste Kamer.

Kechtstreekscne wetgeving door het volk, door invoering van het volksinitiatief (recht der burgers om wetten voor te stellen) en van het referendum (goedkeuring door het volk) over belangrijke wetten.

Uitgebreide zelfregeering der gemeenten.

IT. Volledige vrijheid van vereeniging en vergadering, van woord en schrift. Strafbaarstelling van hen, die inbreuk maken op deze rechten.

III. Kosteloos verplicht lager onderwijs tot het 14e jaar met recht op voedsel, kleeding en schoolbehoeften voor de kinderen uit de openbare kas. Algemeene invoering van ambachtsonderwijs. Kostelooze openstelling van alle inrichtingen van onderwijs.

IV. Kostelooze rechtspleging. Invoering der volksjury en schadeloosstelling aan onschuldig veroordeelden en preventief gevangenen.

V. Afschaffing van het militaire stelsel; invoering van algemecnen weerplicht in plaats van het bestaande leger.

Beslissing van internationale geschillen langs sche dsrechtelijken weg.

VI. Scheiding van kerk en staat.

VII. Sterk opklimmende belasting op de inkomsten, het vermogen en de erfenissen, met vrijstelling van de lagere inkomsten en vermogens. Invoering van het staatserfrecht. Afschaffing van alle belastingen op de noodzakelijke volksbehoeften.

VUL Landnationalisatie. Vergoeding aan de pachters wegens door hen aangebrachte verbeteringen van den bodem.

Uitbreiding van het onteigcningsrecht tot het brengen van onbebouwden grond in handen der gemeenten. Verbod van verkoop van grond door publieke lichamen aan particulieren.