is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE JONGSTE VELDTOCHT ENZ.

Uit genoemd advies bleek, dat de twee Rechtsgeleerden, in den beginne althans, in één hoogst gewichtig punt lijnrecht tegenover elkander stonden. Terwijl de Heer Stipriaan Luiscius beweerde, dat de Synode krachtens Art. 65 al. 2 Alg. Regl. tot regeling bevoegd was, achtte de Heer Knottenbelt haar op dien grond slechts bevoegd, om hieromtrent bepalingen te „ontwerpen." De Synode had 4 Sept. 1851 het woord „gemaakt" vervangen door „ontworpen,'' en hierdoor was eene duidelijke tegenstelling ontstaan tusschen het „vaststellen" in Art. 62 en het „ontwerpen" in Art. 65 al. 2.

Aan het einde van het advies sprak echter ook de Heer Stipriaan als zijn gevoelen uit, dat de bevoegdheid der Synode, om, op grond van het bestaande Art. 65 al. 2 Alg. Regl., bepalingen vast te stellen, aan ernstigen twijfel onderhevig was. Hij was dus in het schuitje van zijn collega overgestapt. Beide waren het ten slotte eens, dat in genoemd Art. het woord „ontworpen" moest veranderd worden in „vastgesteld." „Daartoe — zoo schreven zij — adviseeren de ondergeteekenden eenstemmig" Was deze wijziging door de Kerk aangenomen, dan was naar hun oordeel de Synode stellig bevoegd tot regeling. Bij dit oordeel gaven zij den raad, om de organisatie onder het Alg. College op te nemen onder de Regll. der Kerk en hierdoor verbindend te maken voor alle gemeenten, behoudens nader te regelen dispensatiën, onder vooraf te maken voorwaarden, voor gemeenten boven een zeker aantal zielen.

Ernstige opmerking verdient dus wel, wat tot nu toe volstrekt niet genoeg is opgemerkt, dat van al de vier Rechtsgeleerde Adviseurs niet één enkele aan de Synode den raad heeft durven geven, om op grond van het bestaande Art. 65 al. 2 Alg. Regl. een aanvang te maken n>et de regeling van het Beheer; en evenmin, om, al