is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET UNIE-VOORSTEL VRRDEDIGD.

memorie. Want velen zullen zich wel herinneren, hoe in debatten met woordvoerders der anti-revolutionairen de socialisten bij behandeling van deze zelfde zaak in debat komende, altijd de pertinente vraag deden, of bij zoodanige regeling ook de socialisten hunne scholen zouden kunnen oprichten, en hoe zij altijd bf een ontwijkend bf een beslist ontkennend antwoordkregen. Hieruit valt dus te leeren, als wij het nog niet wisten, dat ook in dezen door de anti-revolutionairen slechts voor zichzelf recht gevraagd wordt. Kon er werkelijk recht gedaan worden, fiat, al kostte het veel geld, men zou het plan toejuichen, maar dit zal voor ons socialisten niet het geval zijn. Onze kinderen zouden er door in slechter conditie komen, evenzoo de kinderen van alle proletariërs." ')

Trouwens de socialisten verwachten en eischen juist alles van den alvermogenden Staat; hoe zouden zij ingenomen kunnen zijn met een schoolstelsel, dat het opvoedingsteek der ouders in den volsten zin des woords tot opvoedingstek wil maken ? —

Of ik mij dan zooveel bijzonder heerlijks en voortreffelijks voorstel van de verwerkelijking der beginselen, in het Unie-rapport neergelegd? Ik hoop daaromtrent in eene nuchtere en kalme stemming te blijven; doch ik hoop, dat u het mij ten goede zult houden, wanneer ik met uwe sombere profetieën niet kan instemmen. Ik wensch niets liever, dan nuchter en kalm te vertrouwen in de macht der waarheid, die immers toch, wij gelooven het, altijd het allerlaatste woord zal hebben.

En die macht der waarheid zie ik, in de gewichtige zaak, die ons bezighoudt, belichaamd in het voor mij onwrikbaar vaststaand beginsel, dat de schoof eerst dan waarlijk is, wat zij wezen moet, wanneer zij de school

1) Zie het dagblad: „De Nederlander" n° 441.