is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIBLIOGRAPHISCH ALBUM.

leent om in het geheugen te worden bewaard. Zoowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament is eene keuze gedaan. De samensteller heeft er blijkbaar naar gestreefd, om in de overdenking, welke hij aan dien tekst vastknoopt, met weinig woorden veel te zeggen. Hij is daarin ook vrij' wel geslaagd. Hier en daar spreekt hij zelfs meer of min aphoristisch, hetgeen mij voorkomt in een dagboek minder op zijne plaats te zijn. Elke overdenking sluit met eenige dichtregelen, waarvan men er zeer vele met genoegen zal lezen. Daarenboven is onderaan elke bladzijde de gelegenheid gegeven tot het boeken van herinneringen en het maken van aanteekeningen. Dit zal misschien enkelen lezers zeer welkom zijn. Het boek maakt ontegenzeggelijk eenen aangenamen indruk, zoowel door zijne nétte uitvoering als door zijnen inhoud. Jammer, dat de correctie hier en daar nog al te wenschen overlaat. De spelling blijft zichzelve niet overal gelijk. Ook had op enkele plaatsen een weinig meer zorg aan den stijl (en de taal) besteed kunnen zijn. Doch dit doet aan den inhoud geene schade. Op eene enkele uitzondering na (zie b.v. 1 Oct ) las ik het boek met instemming. En gaarne getuig ik er van, dat het mij voorkomt een in waarheid stichtelijk dagboek te zijn, dat ongetwijfeld zijnen weg zal vinden en naast andere dagboeken eene waardige plaats zal innemen onder onze stichtelijke lectuur. Moge het voor velen gezegend zijn.

Utrecht. J. QüAST Hz.

Kerkelijk handhoek, tevens compleet Predikantenboek, door W. M. L. van Alphen.

De 18de Jaargang van dit werk wordt wel laat door