is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE JONGSTE VELDTOCHT ENZ.

over de afzetbaarheid van Notabelen ernstig zon gedacht worden; en Ad 3™, dat uit een onderzoek gebleken was, dat de meeste, voor onbetaald verklaarde quota's betaald waren, en er van weigering geene sprake was. Wat echter het verzoek betrof van de Syn. Comm., om Art. I van bovengenoemde Concept-wet op te nemen in het Alg. Regl. op het Beheer, — hierover gaf het zijne bevreemding te kennen. Want dit behelsde veel meer, dan door de Synode, ook naar de mondelinge verzekering van haren President, gevraagd was. Aan dit verzoek kon het niet voldoen. Hierdoor toch zouden de gemeenten juist van toetreding worden afgeschrikt, en aangeslotene gemeenten konden hiertegen gegronde bezwaren inbrengen. Die Concept-wet liet niet toe, om een deel van de opbrengst der Kerk. goederen te besteden aan onderwijs. Dit was echter reeds lang vóór 1871 onder staatstoezicht toegestaan, en dit geschiedde ook nu, waar vrees voor R. Cath. invloed het onderwijs voor de Protest, jeugd onmogelijk maakte, of een beweerd antigodsdienstig karakter der openbare school deed uitzien naar eene christelijke school. Zal dit nu overal, waar het vasten voet heeft gekregen, moeten tegengegaan worden, terwijl de Synode zelve het goed vindt, dat kerkelijke administratiën het Studiefonds der Ned. Herv. Kerk begunstigen? ').

Met deze correspondentie beschouwde de Syn. Comm. hare taak volbracht. Zij schreef aan de Synode: „in hoofdzaak kunnen wij de door het Alg. College op de drie punten aangevoerde feiten en motieven beamen" 2). Alleen wat het vierde punt betrof, omtrent de bestemming der Kerk. goederen (doch dit had niet de Synode, maaide Syn. Comm. eigendunkelijk gesteld) kon zij zich niet met de zienswijze van het Alg. College vereenigen.

1) Eegl. Studief. Art. 2c.

2) Bijl. 1892, bl. 230.