is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE JONGSTE VELDTOCHT ENZ.

al, dat de Koning de regeling des beheers overliet aan de gemeenten, — hij dan die regeling toch overliet aan de gemeenten als deelen van het geheel, het organisme der Kerk."

Deze bewering is lijnrecht in strijd met Art. 6 der Additioneele Artt. van de grondwet van 1798, hetwelk bezit en beheer van de Kerk. goederen toekende aan de iTer7cgemeenten, d. i. aan de afzonder-lijke gemeenten. Even lijnrecht is zij in strijd met den wil en de daad des Konings, die, door de 2e Eeserve niet vroeger intetrekken dan den dag, nadat het Alg. College van Toezicht ivas geconstitueerd, tot het uiterste gewaakt heeft, dat de Synode hare vleugelen over het Beheer niet kon uitslaan. Trouwens, de Hervormde Gemeenten zijn, in zake Beheer nooit ofte nimmer een geheel geweest, en zijn het evenmin door het thans Vigeerend Alg. Eegl. geworden.

Verders waren adressen van 34 Class. Verg. ingekomen, waarvan 15 eenparig, 13 door de meerderheid en 6 door de minderheid aandrongen op regeling van het Beheer door de Synode. De Class. vergaderingen Van Bommel en Kampen daarentegen waarschuwden door de meerderheid ernstig hiertegen; die van Harderwijk en Amsterdam bevalen een anderen weg aan; die van Zwolle vroeg ook nog om eene enquête. De Class. Vergaderingen der meeste groote steden hadden zich evenals de Waalsche Commissie buiten de beweging gehouden.

Die beweging was op touw gezet door de Heeren Eeitsma c. s., die aan alle Class. Besturen een OntwerpAdres hadden gezonden, waarbij de Synode verzocht werd, om, zoo spoedig mogelijk eene vaste en wettelijke regeling tot stand te brengen. Door dit Concept-Adres hadden zij vele troepen in het vuur gebracht, doch als voorzichtige generaals waren zij zeiven thuisgebleven.

Die veelheid van troepen kan niemand bevreemden,