is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE JONGSTE VELDTOCHT ENZ.

die weet, dat op de Class. Vergaderingen - enkelen wellicht uitgezonderd — de predikanten een sterk overwegenden invloed uitoefenen. Zooals de dominé stemt stemt in den regel zijn ouderling. En vele predikanten hebben hunne bezwaren tegen de bestaande beheersorganisatie. De een, die in eene plattelandsgemeente met vrij beheer staat, wenscht en met recht, dat dit vrije beheer eens minder vrij werd. Een ander heeft zijne grieven, en hieronder gegronde grieven tegen zijne kerkvoogdij, welke hem veel last brouwt, zonder te vallen onder de tucht van haar Prov. College van Toezicht. Een derde hoort van oneerlijke of verkeerde praktijken hier 0f daar in zake kerkelijke administratie; praktijken welke ik niet verdedigen zal, evenmin als dat ik alles, wat op het gebied van diakonaal Beheer voorvalt, voor mijne rekening neem. Zij stellen zich voor, (och» wat eene illusie!) ') dat dit alles in orde zal komen, indien het Beheer onder de Synode komt. Dit doet hen zulk eene beheersorganisatie wenschen en.... zij adresseeren. Doch de wenschelijkheid beslist niets over de al of niet bevoegdheid der Synode, om in deze zaak handelend op te treden. Mochten dus allen, die op grond van wenschelijkheid, de Synode verzoeken, om het Beheer te regelen, zichzelven de vraag voorleggen: mag ik bij de Synode aandringen op hetgeen, .waarvan ik zelf'niet weet, of het haar geoorloofd is, dit te doen; en hetgeen de Kerk in eene zee van ellende kan storten? Deze vraag is toch wel ernstige overweging waardig.

De Commissie 2), welke over alle bovengenoemde Stukken rapport had uit te brengen, was volstrekt niet

1) Onder welk nauwkeurig toezicht staan de Gemeente-administratiën! ün toch vinden er gedurig malversatiën plaats.

2) Syn. Hand. 1893, bl. 390—413,