is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EVOLUTIE.

de hoedanigheden, welke hij in elk hunner geëiseht had. Deze merkwaardige bevestiging heeft Mendeléeff's periodieke wet een onaantastbare positie bezorgd. Maar zij heeft het mysterie, dat over de elementen hangt, eerder nog vergroot dan verdreven. De ontdekking van deze gecoördineerde families doet uit de verte denken aan een eenigzins gemeenschappelijken oorsprong, zonder nog de wijze van hun ontstaan, of den aard van hun gemeenschappelijke ouders te doen raden. Indien zij organische wezens waren, zouden alle moeielijkheden worden opgelost door het gemakkelijke woord „evolutie" te fluisteren — een van die onbestemde woorden, van tijd tot tijd goedgunstig aan de menscheid verleend, om menige zwarigheid op te heffen, en menige gaping in onze kennis te bedekken. Maar de families van elementaire atomen brengen geen kroost voort, en wij kunnen daarom haar verscheidenheden niet toeschrijven aan toevallige afwijkingen, bestendigd door erfelijkheid onder den invloed der natuurkeus. De geringe hoeveelheid iodium, en de overvloed van zijn zuster chloor kan niet worden toegeschreven aan 't in het leven blijven van de meestgeschikte in den strijd om het bestaan. Wij kunnen het kleine verschil, dat standvastig nikkel onderscheidt van kobalt, niet verklaren door het toe te schrijven aan de omstandigheid, dat een van hen beiden een voordeelige afwijking van hetgeen hun ouders bezaten wist vast te houden en over te planten.

De slotsom is, dat alle deze elkander opvolgende veroveringen van 't onderzoek behaald door Dalton, Kirchhofl' en MendeléefF, hoe veel zij ook hebben toegevoegd aan onzen schat van kennis, slechts weinig hebben bijgedragen tot de oplossing van het vraagstuk, dat de elemtaire atomen reeds sinds eeuwen aan de menschen hebben voorgelegd. Wat het atoom van ieder element is; of het is een beweging, of een ding, of een draaikolk, of een stip in vol-