is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ITALIAANSCHE KOBRESPONDENTIE.

dom van den H. Ambrosius wordt het gewaar. Hij brengt bezoeken aan de autoriteiten, en bij geeft zijn zegen aan godvruchtige werken; ofschoon zeer onverzoenlijk, is hij zeer lieftallig voor den prefekt der provincie, die protestant^ is; hij vaardigt amendement op amendement uit, waarin hij aandringt op viering van de kerkelijke feesten (van den Zondag spreekt hij niet,) en roept bij wijze van terugwerking een weldadigen wedijver in het leven bij de verschillende liberale partijen, die bij de handeldrijvenden, zelfs bij de Israëlieten, krachtig aandringen op viering van den Zondag. Indien onze eerwaardige vriend de Heer A. Lombard nog leefde zou hij daarover zeer verheugd zijn. Het spreekt van zelf, dat wij als kerkeraad, en als gemeente onze instemming hebben betuigd met den menschlievenden arbeid van het „Comité voor de feestelijke (festivó) rust die behoort bij den Zondag " De ijver van den aartsbisschop is soms buitensporig, en zelfs zonder verstand, wanneer hij aan sommige rijke families ter wille is, die zich de weelde verschaffen willen van hun zwitsersche of duitsche dienstboden afvallig te maken van haar geloof. Zoo heeft hij met groot priesterlijk vertoon een jong meisje uit Zwitserland doen herdoopen, en haar geloof haar doen afzweren, nadat de familie, bij wie zij diende, pogingen had aangewend, om haar te bewegen tot dezen verkeerden stap. Ik heb het geluk gehad haar, met medewerking van een bloedverwant, te ontrukken aan de waarlijk verkeerde omgeving, waarin zij, in haar onervarenheid, zich had laten brengen, en ben blijde te weten, dat zij thans onder het ouderlijk dak beveiligd is tegen de hinderlagen der jezuieten.

Er zijn ongetwijfeld nog in de Pia casa di Nazaret jonge protestantsche meisjes, die de nonnen voorbereiden tot het afzweren van hun geloof; maar aangezien zij