is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB OPVOEDING DER APOSTELEN.

Toen zagen zij in Jezus alles ver en klaar. Toen viel op alle woord, door Hem gesproken, en alle daad, door Hem verricht, het volle licht.

Toen was alle onderwijs en alle openbaring geëindigd.

Toen was de opvoeding der apostelen voltooid. Neen — ook toen nog niet.

Laat ons nu zien hoe ver de geestesontwikkeling der discipelen toen gevorderd was.

Zij waren gedoopte menschen. Gedoopt met water. Zij hadden bij den doop hun zonden beleden en erkend, dat zij bekeering noodig hadden.

Zij'hadden in den omgang met Jezus de vergeving der zonden gesmaakt. Zij hadden veel geleerd door zijn gedurig gesprek. Zij ontdekten, terwijl vorige zonden hun vergeven werden, nieuwe boosheden in hun hart, die vroeger onder gelegen hadden. Zij beseften er gaandeweg, door 't heilig leven van Jezus in hun midden, iets van, dat de volmaaktheid, die van Jezus uitstraalde ,^ ook van hen werd geëischt. Zij kwamen met hartsgeheimen en vragen tot hem: vermeerder ons het geloof! leer ons bidden! hoe menigmaal moet ik mijn broeder vergeven? enz.

Van de zijde van Jezus was 't steeds een gedurige geruststelling en ook een onophoudelijke prikkeling om allen ijver te bewijzen, te waken en te bidden en niet door werkeloosheid en zorgeloosheid vat te geven aan den Booze, die niet ophoudt met het onkruid in 't hart te zaaien.

Doch, hoe zeer dit ook waar was, en hoezeer Jezus begon te vreezen, dat zijn bestendig gebed tot God om 't geloof in 't hart zijner apostelen te bewaren, ten opzichte van Judas Iskarioth niet zou verhoord worden — nogtans, hoe zwak de opgevoede apostelen ook nog waren,