is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET JONG-DUITSCHE NATURALISTISCHE DRAMA

Aan veel meer twijfel dan de rechtmatigheid van dit thema is de keus onderhevig van den referent. Mijn positie in de maatschappij noopte mij, een toestemmend antwoord te geven, voordat ik mij met de taak, die ik op mij genomen had, nader had kunnen bezig houden; maar daarna rees bij mij twijfel, of ik wel de aangewezen referent ben. Ofschoon ik van jongsaf een vriend ben van de duitsche letterkunde, zoo heb ik mij toch met haar nieuwste voortbrengselen eerst nu kunnen bezig houden, en daarbij een keus gedaan, waarover ik zoo aanstonds spreken zal. En dan, ik ben in de zeventig jaar, en daarom naar jong-duitsche begrippen tot beoordeeling van een nieuw verschijnsel onbevoegd. Ik wortel met mijn denkbeelden over kunst en poëzie in de klassieke vorming mijner jeugd, in de tradities van den tijd van Goethe, en immers naar het gevoelen van hen, die nu tot de Stiirmer- und Dranger geteld worden, moeten wij nu kiezen tusschen de „antieken," en de „modernen," gelijk men het, voor mijn gevoel smakeloos, pleegt uit te drukken. Eindelijk, ik ben niet ongevoelig voor dichterlijke werken, maar ik heb tegenover zekere wilde, hartstochtelijke motieven, die in de dichtwijze, welke ons zal bezighouden, een grooten rol spelen, overeenkomstig mijn temperament, steeds koel en vreemd gestaan — zou ik ook in staat zijn, ze billijk, te beoordeelen? Ik moet mij daarmee troosten, dat gij geen beter geschikten referent wist te vinden; dat ik, ofschoon meer dan zeventig jaar, toch met de ontwikkeling van mijn volk tot heden in levendig verkeer ben gebleven, en vooral met de naar het ideale strevende duitsche jeugd nog dagelijksch omgang hebben mag; dat ik voor realistische tragiek zooals een Shakespere ze ons aanbiedt, weet niet zonder recht verstand te zijn; en, eindelijk, dat er toch zekere onverander-