is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHALEN OP OEN KANSEL GEBEZIGD.

voorbeeld. Hij is daarin zoo kwistig als een Aziatische koningin met de paarlen, waarmede zij zich siert.

Uit een enkele predikatie haal ik de volgende aan, die voor ons doel voldoende zijn.

Menedemus placht te zeggen dat de jongelieden, die naar Athene kwamen in het eerste jaar wijze mannen waren, in het tweede jaar philosofen, in het derde redenaars, en in het vierde slechts Plebejers, die niets verstonden dan hun eigen onwetendheid.

„Zoo is het ook bij sommigen bij den voortgang in den godsdienst: eerst zijn zij vurig en werkzaam en bevredigen dan hun godsdienstigen honger; maar weldra zitten zij vermoeid en onvergenoegd neder, keeren tot de wereld terug en verwalen bij de ijdele dingen en het geld; alsdan worden zij gewaar, dat hun godsdienst minder wordt en van het vuur en de dwaasheid hunner jeugd tot de koude en de zwakheden van den ouderdom is overgegaan."

Een ander voorbeeld! „Diogenes zag eens een jongen man, die uit een wijnhuis kwam, en toen deze zag dat de wijsgeer hem had opgemerkt, ging hij verlegen er weêr binnen om zoo mogelijk zijn goeden naam bij den strengen man te behouden. Maar Diogenes zeide tot hem: Quanto magis intraveris, tanto magis eris in caupona" d. i. hoe meer gij er in gaat, des te langer zijt gij op een plaats, waar gij u schaamt gezien te worden. Wie zijne zonden verbergt, behoudt altijd nog datgene, wat hij voor zijn schande en last houdt."

Onder de Puriteinen is Thomas Brooks een treffend voorbeeld van het wijs en ruk gebruik van heilige phantasie. Zijn stijl is helder en vol, en nooit citeert hij zoovele verhalen, dat hij daardoor de onderwijzing uit het oog verliest. Indien gij nooit zijne werken gelezen hebt, dan benijd ik u bijna het genot, om voor het eerst