is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEHEER DER KERKELIJKE GOEDEREN.

verklaard, bare eigene goederen zelve te bebeeren, en hare stoffelijke belangen dienstbaar te maken aan de geestelijke ; een regt dat de Ned. Hervormde kerk wel nooit vrij en onverlet heeft uitgeoefend, ten gevolge van de nauwe en afhankelijke betrekking, waarin zij, sedert de reformatie stond tot den staat, maar dat aan de Roomschkatolieke kerk, en ook aan andere protestantsche kerkgenootschappen in Nederland nooit is betwist geworden, en daarom bij de juiste afscheiding van kerk en staat, welke thans plaats heeft, ook aan de Hervormde kerk moet worden toegekend en teruggegeven; gelijk dan ook aan geen zedelijk lichaam dat regt betwist, maar, in Nederland althans, bij het Burgerlijk Wetboek, aan elk zedelijk lichaam toegekend wordt."

Het blijkt dat de Synode zich ernstig rekenschap gegeven heeft van hare handelingen, en met de meeste bedachtzaamheid overwoog, of zij zich ook begaf buiten den kring van hare bevoegdheid. Zelfs van den schijn afkeerig als zou zij eenige aanmatiging of willekeur bedoelen , legde zij de gronden open, waarop zij haar recht tot reglementeering bouwde. Zij was zich bewust dat het recht der kerk iets anders is dan het recht deiSynode, vermits de Synode niet de k e r k is, maar het hoogste collegie van kerkbestuur, en dat zij doen mag wat haar bij de kerkelijke wet is opgedragen. Boven alle dingen heeft zij zich te wachten voor misbruik maken van macht en gezag, en het laat zich dus gemakkelijk voorstellen, dat zij niet dan na rijp beraad en overleg is te werk gegaan, Nogmaals wordt de bevoegdheid der Synode uitgesproken om de zaken van beheer te regelen en met geringe wijziging wordt het aangeboden concept-reglement provisioneel gearresteerd.

Slot in volgend nummer.