is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIEËRLEI GROOTHEID.

matigheid komt er meer en meer in. Gij moogt van mijnentwege om overdrijvingen glimlachen, 'als gij u maar verheugt, dat er aandacht valt op den kanker der maatschappij. Maar de nederigheid, in welke Pascal den wortel van alle grootheid des Heeren gevonden heeft — ach, hoe zelden wordt zij beoefend! Zoek haar niet bij degenen die buiten God om braaf zijn willen; gij vindt bg hen veel roemen op eigen kracht, vooral geestkracht, en op eigene ontwikkeling. De stille geest, die kostelijk is voor God, ontvlucht onder dezen ook ten eenenmale de vrouwen. Maar niet minder vergeefs zal uw zoeken zijn bij velen die zich kinderen Gods noemen; geestelijke hoogmoed straalt hun dikwerf de oogen uit. En zóó weinigen tusschen die beide in, met alle verscheidenheid van overtuigingen, die klein zijn in eigen oogen, die niet maar de nederigen spelen, neen! waarlijk iets hebben van een nederigen zin, dat het een wellust is voor het hart, maar eene verbazing is voor den geest een nederig mensch te ontmoeten.

Hoe komt dat? Dit allerhoogste ligt boven's menschen bereik. De oude wijsgeeren hebben dan ook alle deugden beoefend behalve den ootmoed; dien kenden zij niet: die is in Christus in de door hoogmoed verdorvene wereld weder verschenen en door Hem als hoofdzaak in zijn koninkrijk aangewezen: dorst Hij niet prijzen den boetvaardigen tollenaar, aanbevelen het voorbeeld der kinderen, en zaligspreken den moordenaar aan het kruis?

Beproef u in de nederigheid te oefenen; beproef het volgens de methode van Benjamin Franklin , en vraag u zeiven 's avonds af: „hoevele malen ben ik van daag trotsch geweest?" Gij zult zien dat ge weinig vordert, en dat de methode, niet geheel onbruikbaar wellicht om u in rechtvaardigheid en matigheid en reinheid en ijver een weinig vooruit te helpen, u voor de nederigheid zoo Stemmen v. W. en, Vr. 1895. ™