is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEHEER DER KERKELIJKE GOEDEREN.

komen, niet los te scheuren, maar met voorzichtig beleid los te maken. Zich vereenigende met het denkbeeld van eene meer kerkelijke regeling van het beheer, maar de noodzakelijkheid met dat al van deugdelijke -waarborgen voor eene geregelde en zorgvuldige administratie, in het belang ook van den staat, erkennende, had hij geene bedenkingen voorloopig in te brengen tegen het concipiëeren en arresteeren van zoodanig kerkelijk reglement, altoos, na nauwlettend en volledig onderzoek, het eindoordeel aan zich blijvende reserveeren. Van den kant der regeering scheen dus geene bedenking te rijzen tegen de poging der Synode om eene zuiver kerkelijke regeling van de zaken van beheer der kerkelijke goederen tot stand te brengen, en liet zij haar geheel vrij daarbij te werk te gaan. Het was geheel in overeenstemming met de bedoeling der regeering, om alles weg te nemen, wat de vrijheid en zelfstandigheid der kerk belemmerde, en regelmatig en geleidelijk de scheiding tusschen staat en kerk in het leven te roepen. Intusschen werd spoedig ingezien, dat die scheiding gemakkelijker uitgesproken dan bewerkstelligd kan worden. Te vele banden waren er die beiden aan elkander verbonden, om niet met de meeste bedachtzaamheid bij de losmaking te werk te gaan en noch den staat noch der kerk schade te doen.

Vooral kwam hier ook het beheer der kerkelijke goederen in aanmerking. Het voorloopig aangenomen Eeglement vond evenmin als zijn voorganger een gunstig onthaal bij de collegiën vau administratie. De oude bedenkingen en grieven werden op nieuw en gescherpt te berde gebracht. Wie ook al eene kerkelijke regeling van het beheer verlangden, kende daarom aan de Synode het recht niet toe om haar te geven. De inmenging van het geestelijk gezag werd met bitterheid bestreden, en zoo men te kiezen had tusschen dit en het wereldlijk be-