is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAAROM "ZAL HET CHRISTENDOM

onderwerpen na te denken, als daar zijn: de manier, waarop men door den neus ademhaalt, de wijze, waarop men door den neus den adem uitstoot, de ontbinding der 5 skandha's bij het ingaan in het Nirvana, enz. Voorts verdient ook alle aanbeveling de beschouwing of overdenking van de tien afzichtelijke vormen, waarin lijken zich vertoonen. Om nog één voorbeeld te noemen, het is ook zeer heilzaam zich te bedienen van zoogenaamde universaalkringen, waarvan er 10 soorten zijn, zooals blauwe, gele, roode en witte kringen, de aarde-, water- en vuurkring. Wat men daarmede heeft te verrichten , blijke uit het voorschrift van den vuurkring. Men legge van kleine, drooge stukken hout een vuur aan, neme vervolgens een mat van gespleten bamboe, of wel een vacht of een doek, make daarin eene opening van een palm en vier duim in doorsnede, en zie door die opening heen naar het vuur, steeds de aandacht gevestigd houdende op het vuur, niet op de asch, noch op den rook, maar uitsluitend op het vuur. De vrome moet zich daarbij doordringen van het besef, dat het vuur in zijn lichaam van denzelfden aard is, even flikkerend en even bewegelijk als dat, waarnaar hij tuurt, terwijl hij de verschillende woorden voor vuur bij zichzelf opzegt. — Zooveel is ons uit deze voorbeelden zeker wel duidelijk geworden, dat de weg der verlossing het meest ontwikkelde Methodisme is, hetwelk ooit is uitgedacht. Het is niet een staan in de vrijheid, waarmede de Buddha de zijnen vrijmaakt; integendeel de Buddha mat zijne volgelingen af door gebod op gebod en regel op regel. Geen wonder, het is er om te doen eensdeels om de ellende van het bestaan te doen beseffen, andersdeels, en dit is een gevolg van het eerste, om het bewustzijn zooveel mogelijk te dooden. Men kan hiertegen opmerken, dat op den weg der verlossing toch ook het helder in-