is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 32, 1895 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAAROM ZAL HET CHRISTENDOM ENZ.

lijking voert. Het Evangelie zegt ons wel: „Werkt uwszelfs zaligheid met vreeze en beven," maar voegt er bij: „het is God, die in u werkt het willen en het werken naar zijn welbehagen." Het Evangelie eindelijk handhaaft ten volle de menschelijke persoonlijkheid; de verlossing, die in Christus Jezus is, bedoelt niet anders dan het geheele herstel der persoonlijkheid. „Deus vult deos" zeggen wij, met het Evangelie in de. hand, Novalis na. En daarom ook zien wij niet vooruit naar een troosteloos en wanhopig Nirvana, maar naar de nieuwe aarde, waarop in het leven der heiligheid onze persoonlijkheid zich eerst geheel zal kunnen ontplooien.

Wij allen gelooven: dat Evangelie is uit God, het is Gods hoogste gave. En omdat het uit God is, zal het overwinnend zich voortbewegen over de aarde, gelijk het ook doet. Het Buddhisme is niet vervolgd, en het is te niet gegaan. Het Christendom is vervolgd ten bloede toe, en wordt gehaat, bespot, gelasterd, en ziet, het leeft, het is nog even frisch, als toen Paulus het predikte op den Areopagus. Het laatste woord zal niet zijn aan het gemoderniseerde Buddhisme, noch aan eenig ander menschelijk stelsel. Het laatste woord zal zijn aan Hem, die ook het eerste woord heeft gehad. Hij, die eens gesproken heeft: „Er zij licht!" zal, wanneer de nacht van zonde, lijden en dood geheel is voorbijgegaan, andermaal spreken: „Er zij licht!" En dan zal het licht zijn, eeuwiglijk en altoos! Mogen dan ook vele Buddhisten van den ouderen en den nieuweren tijd in de aanschouwing van dat licht zich verheugen.

Nootdorp, September 1895. A. j. van 't Hooft.