is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ECHO VAN LUTHER'S WOORDEN.

niet goed, dan is het de hel. Want ofschoon de vrouwen gewoonlijk allen de kunst verstaan met weenen, liegen en tegenspreken den man gevangen te nemen, zoo blijft het toch, indien deze drie stukken maar in 't huwelijk blijven, n.1. trouw en geloof, kinderopvoeding en sacrament, een heilige zaak, een goddelijke stand, jazelfs een zalige stand.

Het is mij, God lof, bizonder goed gegaan, want ik heb een vrome, getrouwe vrouw, op wie zich het hart haars mans kan verlaten.

Een Engelschman, een zeer geleerde, vrome man zat bij Dr. Maarten aan tafel, maar verstond de duitsche taal niet. Hij zeide toen tot dezen: ik zal u mijne vrouw tot praeceptor geven, die kan u de duitsche taal uitstekend leeren; want zij is zeer vlug met de tong, zij is er zoo handig mede, dat zij mij daar verre de baas in is. Edoch het staat de vrouwen beter, dat zij stamelen en niet zoo rad met de tong zijn; dat siert hen veel beter. Een ander maal lachte hij zijn Kathe uit over haar druk gebabbel en gepraat en vroeg haar, of zij te voren een Onze Vader had gebeden, voor zij zooveel woorden predikte? Maar, zei hij, de vrouwen bidden niet voor zij beginnen te prediken, anders zouden zij het prediken wel laten, öf, God zou hen dadelijk verhooren en het prediken verbieden.

Ging ik er nog eens eene vrijen, dan zou ik mij een gehoorzame vrouw uit steen houwen, want ik heb leeren vertwijfelen aan de gehoorzaamheid van de vrouwen.

De Heer heeft mij plotseling, en terwijl ik aan gansch andere dingen dacht, tot een huwelijk gedreven.

Kathe, je hebt een vromen man, die je liefheeft, je bent een Keizerin.

Soms noemde hij haar: Onze Lieve Heer Keth.

Hij schreef haar uit Eisleben den 6en Febr. 1546.