is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR DEN ARBEID DER WALDENZEN.

Met dankbetuiging vermeldt de ondergeteekende de ontvangst van 3 gulden voor den arbeid der Waldenzen van ds. O. J. Montijn namens de Zeddingsvereeniging te Cbaam.

De giften in de loop dezes jaars ontvangen zijn hoofdzakelijk besteed tot steun van dag- en zondagscholen, die onder de leiding van ijverige en bekwame christenen zonder twijfel een uitstekend middel zijn, om het evangelie onder de beuolking van Italië te verbreiden.

December 1895. G. A. Hulsebos.

CHRISTELIJKE NORMAALSCHOOL TE NIJMEGEN.

Sedert de laatste opgave is in dank door de Directie ontvangen:

Stuivers Ver. 's Hage f 110.20. Ds. Barbas, Vreeland, ged. coll. Inw. Zend. f 5.—. P. W. te Strake ƒ 100.—. Conxtrih. Nijmegen f 221.— Stuivers Ver. Rotterdam f 13.14.

o o rv ionK Namens de Directie,

Nymegen, 23 Dec. 1895. c_ Q_ Q ^ Pestees,

Secret.-Penningm.