is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB ADVENTISTEN VAN DEN ZEVENDEN DAG.

conferentie, die sedert 1862 bestaat. Hare samenstelling en hare volmachten zijn door statuten vast aangegeven. Zij vergadert nu in elk oneven jaar in Battle Creek; eene leidende vergadering van elf personen vormt in den tusschentijd het centrale orgaan. Ook in de lente van 1895 (15 Februari tot 9 Maart) heeft eene generale conferentie in Battle Creek plaats gevonden. Ook uit Duitschland, uit Zwitserland, uit Turkije, ja van het eiland Tahiti was een afgevaardigde opgekomen. Het bericht meldde, dat sedert de laatste conferentie 5000 nieuwe leden gewonnen, 62 predikers ingezegend, 97 kerkelijke gebouwen opgericht zijn. Het geheele aantal werd op ongeveer 42000 leden geschat. In Duitschland is het getal der zevende-dag-Adventisten voortdurend geklommen. Te Hamburg hebben zij 21 Juni jl. een eigen kapel ingewijd. Daar zetelt hun internationaal tractaatgenootschap; daar verschijnt sedert 27 Aug. jl. de Heraut, en de Zionswachter die over de inwendige aangelegenheden der gemeenten handelt (maandelijks; prijs per jaar 60 Pfge).

Loofs onderstelt zeker terecht, dat meestal stille, eenvoudige lieden, die door het Piëtisme voorbereid zijn, worden gewonnen door de Adventisten. Wie de arbeidzaamheid der Adventisten, Baptisten, Methodisten enz. kent, ontdekt dat eerst in onzen tijd de landen van Europa voor al deze bewegingen geopend zijn geworden. Wij hebben nu pas het begin van hare ontwikkeling. Ze bestrijden, helpt niets; hoe meer het eenvoudige lieden geldt, des te minder. De offervaardigheid en ernst is niet het eenige, dat de wasdom dezer „secten" ons leeren moet. Voor den enghartige en bekrompene, die zich achter de muren zijner kerk wil verbergen, moet het zeer moeilijk en bijna beangstigend zijn om te

Stemmen v. W. en Vr. 1896. 11