is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ADVOKAAT DER VORKJE EEUW.

tristischen tijd maakte hij ook een treurspel, Godrus genoemd.

Toen hij voor goed te Parijs zich vestigde, werd hij terstond aangezocht om op te treden in een beroemd proces, waarin drie jonge advokaten naam zouden maken. Hij was een van de drie, en 't proces gold de Jezuïeten. Pater Valette, procureur der Zending op het eiland Martinique, had zich gewikkeld in uitgebreide handels-speculaties, en wissels geteekend die hij niet betalen kon. De Jezuïeten weigerden echter te voldoen, ofschoon zij reeds bij meer dan een vonnis veroordeeld waren. Zij kwamen in appel, en zoo verscheen deze zaak voor de Grand' Chamère du Parlement de Paris. Target trad daar op voor de belangen van twee schuldeischers.

Uit zijn pleidooi blijkt, dat hij de Provinciales van Pascal niet vruchteloos gelezen had; maar wat vooral de aandacht trof in zijn pleitrede, was zijn kennis van de Constituties der Jezuïeten-orde. Hij toonde daaruit zonneklaar aan, dat het onbeperkt gezag van den generaal zich uitstrekt over de personen en goederen van al de leden der Orde, en dat zij dus solidair, voor elkander aansprakelijk zijn.

De Jezuïeten werden veroordeeld.

Maar Target's pleidooi had voor hen nog een ander gevolg. Hij had de oogen geopend voor het gevaarlijke dat voor den Staat gelegen is in zulk een machtige organizatie, die een Staat vormt in den Staat; en, zonder het te hebben bedoeld, gaf Target door zijn pleidooi den stoot tot een beweging, die de verwijdering der Jezuïeten uit Frankrijk tengevolge had.

Niet lang daarna — 't was in 1770 — besloot de Regeering in Frankrijk de parlementen op te heffen, aan welke lichamen zoo lang de rechtsbedeeling was toever-

12*