is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN ADVOKAAT DER VORIGE EEUW.

en Beaumarchais, en nog zoo vele andere mannen van naam, van invloed, tolken van een geest, die in botsing komen moet met het bestaande, maar geen van allen vermoedende , welk een tijd, welk een strijd zij bezig zijn in 't leven te roepen. Target werd algemeen geëerd, en zag zich zelfs benoemd tot lid van de Académie.

Een der beroemdste processen door hem gevoerd, is dat voor de opheffing van de edicten, die aan de fransche protestanten na 1685 zoo onuitsprekelijk veel leed berokkend hadden. Zoo als men weet, werd door de ordonnantie van Blois geen huwelijk als wettig erkend, dat niet was ingezegend door een roomsch priester; wie alleen getrouwd was door een predikant, werd geacht in concubinaat te leven. Wie kent niet het leed, door hugenooten doorstaan in ballingschap, in de woestijnen, op de galeiën!

Te vergeefsch hadden mannen als Malesherbe, Voltaire, Fleury hun stem opgeheven tegen zulk een groot, en langdurig onrecht. Nu trad Target voor hen in 't krijt. Hij toonde de onwettigheid aan van de ordonnantie van Blois. Een huwelijk is wettig, dat wordt gesloten met goedvinden van de ouders, en met het vermogen om een gezin te onderhouden. Maar Target ging verder, en betoogde: wetten, die in deze eeuw van verlichting, zoo veel uitnemende burgers veroordeelden tot de keuze tusschen meineed voor hen zeiven, of onwettigheid voor hun kinderen, schokten zoo wel zijn hart als zijn rede, en hij vroeg voor deze fransche .burgers de invoering van één algemeen geldende wetgeving.

Dit geschrift, door sommigen anti-christelijk, filosofisch en ergerlijk genoemd, werd door talloos velen met geestdrift begroet. Zelfs de koning noemde het „zich kenmerkend door het zuiverst patriotisme," en Target werd belast met het opstellen van de koninklijke verklaring