is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kroniek.

men geen naderen vorm geeft aan zijn gevoel, en met Faust uitroept: „Gefühl is Alles, Namen Schall und Rauch umnebelend Himmelsgut", of wel behoefte heeft zich eene aardsche voorstelling te vormen, gelijk de kloosterling, in zijn cel, of als de arbeider, zich verdiepend in zijn prentenbijbel, we behoeven nimmer te vreezen voor dwepende dwazen te worden aangezien, of als onwetenschappelijk te worden uitgekreten, want zoolang de wetenschap niet verder is gevorderd dan tot heden, is het onlogisch en onwetenschappelijk willens en wetens ons geluk te verwoesten, en voortdurend een gevoel te bestrijden, omtrent welks oorsprong we niets kunnen aangeven.

Nu is er nog een derde Oratie, door een beoefenaar der natuurstudie bij 't aanvaarden van een professoraat uitgesproken, en waarin protest wordt aangeteekend tegen het materialisme. Wij denken aan prof. Bakhuis Rooseboom, te Amsterdam opgetreden als opvolger van prof. van 't Hoff. Deze hoogleeraar, van huis uit behoorende tot de Christ. Gereformeerde Kerk, heeft op deze wijze zijn geloof aan God beleden:

„Onze wetten en regels, het onderscheiden ook in graad van zekerheid, zijn toch slechts generalisatiën, wier diepste grondslag meer ligt in het ons aangeboren geloof aan de wetmatigheid der natuur, dan in het streng proefondervindelijk bewijs. Maar behalve de onzekerheid in de slotsommen van ons wetenschappelijk onderzoek — hoeveel onvolkomens en ontoereikeinds is er niet in onze theorieën en hypothesen! O. m. biedt het vraagstuk van de chemische aantrekking nog altijd weerstand aan onze pogingen om het op te lossen. De meest eenvoudige chemische verbinding is voor ons een diep mysterie. Volslagen duisternis heerscht omtrent de meeste oorzaken, waarvan de reactiesnelheden afhankelijk zijn en omtrent het wezen der zoogenaamde katalytische werkingen, die hiermede in verband staan. Kortom, de door ons verworven kennis vormt pas eene kleine oase te midden van een onafzienbaar onontgonnen terrein."