is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET GEBREK AAN GELOOFSVERZEKERDHEID , ENZ.

zijn velerlei. Er zijn algemeene en individueele, oogenblikkelijke en voortdurende oorzaken van dit gebrek. Volledigheid is bij het mij toegestane tijdsbestek niet mogelijk. Het voornaamste slechts zal ik ter sprake brengen.

Onder de algemeene oorzaken noem ik vooreerst het geestelijk karakter van den tijd, dien wij beleven. In alle eeuwen zijn er tijden geweest van bijzonder krachtige geesteswerking. Zoo was het, om niet verder terug te gaan, in de eeuw der Reformatie; in de dagen van Spener, van Wesley en Whitefield, van den Réveil. Telkens als het oude, eenvoudige evangelie wêer voorop gesteld werd tegenover zieldoodende vormendienst of geestdoodende orthodoxie, en het groote heil van volkomene verlossing alleen uit genade door het geloof weêr recht werd verkondigd door mannen, vol des geloofs en des H. Geestes, zag men ook het geestelijk leven opbloeien met nieuwe frischheid, en klonk aan alle zijden het lied der bevrijding. Zulke dagen beleven wij nu niet. De ouderen onder ons hebben ze gekend, maar de meesten onzer zijn groot geworden en in den H. Dienst getreden onder het rumoer van den ellendigsten partijstrijd; een strijd, weest er zeker van, waarin, menschelijkerwijs gesproken, veel uitgestrooid en opschietend zaad voorgoed vertreden is. Er is te heftig gestreden en te weinig gemeenschappelijk gebeden Hierin is veel dat ons moet beschamen. De schuld ligt aan ons. Maar toch — de ouden zeiden van de genade: „habet suas horas et moras;" l) En wij vertrouwen, laat ons er veel om bidden, dat de tegenwoordige moras traks door eene heugelijke hora zal gevolgd worden.

Verder breng ik tot de algemeene oorzaken eene eenzijdige voorstelling van het evangelie, eene catachese en prediking, waardoor hetgeen kreupel is niet genezen,

1) Zij heeft hare tijden van doorbreken en van uitblijven.