is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT BETEEKENT ART. 6 AL. 2 VAN HET

Die tijd bestaat niet bij eene eerste oproeping ter behandeling van eene tuchtzaak, voor zooverre bet leden betreft, die aan de behandeling dier zaak geen deel mogen nemen. Blijven er na hun verlaten van de vergadering nog 2/3 der leden, waaruit zij bestaan moet, overig, dan kan de zaak behandeld en ten einde gebracht worden. Doch daalt door dit verlaten het getal der overgeblevenen beneden 2/3, dan kan de zaak niet in diezelfde vergadering afgehandeld worden. Want elke tuchtzaak leidt tot een besluit; en overeenkomstig Art. 9 Alg. Regl. mag geen kerkelijk bestuur eenig besluit nemen in tuchtzaken, noch eenige beslissing in zake van tucht, dan bij tegenwoordigheid van minstens tweederden der leden, waaruit het bestaan moet, tenzij de vergadering, wegens ongenoegzaam getal van leden reeds eenmaal was uiteengegaan, en ten tweede male tot behandeling der zaak wettiglijk was opgeroepen.

Het is dus van het grootste belang, dat de tweede vergadering minstens 2/3 der leden telle. Vooral in de gevallen in Art. 9 Alg. Regl. genoemd. Want anders zou door weinige leden een gewichtig besluit, of eene gewichtige beslissing kunnen genomen worden. Om dit

hij vindt het eene „zonderling onjuiste bewering," vervat in het argument der Syn. Comm.:,.Zonder eenigen twijfel kan de uitdrukking „tijdelijke ontstentenis" nimmer de beteekenis hebben van „niet voorhanden zijn", „vacant zijn." Want deze laatstgenoemde uitdrukkingen geven een blijvenden toestand te kennen!" O! ik weet wel, dat, indien een lid niet voorhanden is (deëst) er een ander in zijne plaats komt; maar dan toch een ander; hij zelf komt niet terug. Ik weet wel, dat eene vacature niet eeuwig duurt; maar ik weet ook, dat die vacature niet door dezelfde persoon vervuld zal worden. Met het oog hierop mag „niet voorhanden zijn", „vacant zijn" een blijvende toestand heeten in onderscheiding van tijdelijke ontstentenis d. i. tijdelijke verhindering, waarbij dezelfde persoon gewoonlijk na korten tijd zijne plaats weder inneemt.