is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

licht ontvangen. Wij kunnen en zullen dan met veel meer belangstelling nog dan tot heden ons dapper leger volgen op zijn vermoeiende en gevaarlijke excursies.

Ook verstouten wij ons bij den minister van Koloniën, de belangen aan te bevelen van onze west-indische Koloniën. Wie er meer van wil weten, waarom wij dit schrijven, hij getrooste zich de moeite o. a. het weekblad de Vaderlander te lezen van jl. Zaterdag. In een hoofd-artikel (laat ons zeggen mogen, dat het niet is van onze hand) en ook in vroegere nommers wordt er op gewezen, hoe zonderling daar wordt gemanoeuvreerd, en hoe met betrekkelijk kleine offers aldaar groote welvaart en bloei kon worden in 't leven geroepen. Wij kregen wel eens den indruk, dat West-Indië door onze Regeering wordt beschouwd en behandeld als een stiefkind. Dat mag toch zoo niet zijn, of duren.

Richten wij thans onzen blik op kerkelijke zaken! Wij zullen hier niet veel zeggen van de „gereformeerde" Synode, die nog steeds vergaderd is te Middelburg. Kort is dus haar bijeenzijn niet. Er valt voor haar veel te behandelen, en zij heeft te kampen met een diepgaand verschil in haar boezem, dat zich krachtig openbaart. De docenten der theologische school te Kampen, de Heer Lindeboom uitgezonderd, staan de H.H. Kuyper en Eutgers getrouwelijk ter zijde in het werk der algeheele samensmelting van de kerken A en B. Ook hier zal het spreekwoord wel weêr bevestigd worden, dat wie A zegt B moet zeggen. De voormalige christelijke gereformeerde broeders mogen tegenspreken en tegenspartelen zoo veel zij willen — zij zitten in het net, en moeten mede. Tot onze geruststelling kunnen wij hier mededeelen, dat de klacht van Bedum's kerkeraad betreffende het ongereformeerd gehalte van Dr. Kuyper's Encyclopedie niet in