is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

meerderheid, maar het is een meerderheid van ééne stem. Wel zal zij vermoedelijk het volgende jaar iets grooter zijn, doch daarna, zoo heeft men ons verzekerd, is de Synode óm. De dagen der niet-rechtzinnigen in deze kerkvergadering zijn dus geteld. Nu heeft zij van haar macht gebruik gemaakt door voorloopig aan te nemen een nieuw reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen, en de beroeping van predikanten.

Dat reglement is niet gemakkelijk ter wereld gekomen. Er waren oogenblikken in de Synode, waarin het raadzaam scheen, de zaak te laten rusten tot het volgende jaar. Doch de eer der meerderheid was er meê gemoeid , en de aandrang van buiten te sterk. Laat ons erkennen, dat in vele gemeenten de toestand voor hetgeen men minderheden noemt, zeer pijnlijk en moeilijk is. Men kan er nooit een leeraar hooren, met wien men instemt; men kan er zijn kinderen niet met een goed geweten ter katechisatie zenden; i. é. w. men mist er al de zegeningen, welke voortvloeien uit een gezond kerkelijk leven.

De rechtzinnigen hebben jaren lang in dien toestand verkeerd; in de meeste groote steden en in geheele streken van ons vaderland was een rechtzinnig predikant een groote uitzondering, of in 't geheel niet te vinden. Toen heeft men de toevlucht genomen tot evangelisaties; wij denken aan de zaal in 't Noordeinde te Leiden, en aan zoo menig kleiner lokaal, waar vele predikanten zijn opgetreden.

Nu en dan is men er toe gekomen, om in de kerkelijke reglementen faciliteiten te verleenen; men begon hoe langer hoe meer over te laten aan het goedvinden der predikanten. Het al of niet gebruiken van den catechismus, van de litugische geschriften, van de Evangelische Gezangen: het werd alles afhankelijk gesteld van het bon plaisir der voorgangers, al heette het, dat zij